Architectenbureau Cor & Partners BV

Website disclaimer

AC&P BV streeft er naar dat de informatie op onze website(s) actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website(s) onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Wij aanvaarden middels deze disclaimer echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op onze website(s).

Alle informatie op onze website(s) wordt aangeboden ‘zoals het is’ en ‘zoals het beschikbaar is’, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website(s) of delen daarvan.

AC&P|BV behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website(s) als in deze disclaimer, aan te brengen. De aangeboden informatie is copyright van AC&P BV. Kopiëren en of gebruik van informatie van onze website(s) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Email disclaimer

AC&P BV verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van de informatie zal de geadresseerde de informatie controleren op bestandsgegevens en virussen. AC&P BV draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeningeigenschappen behorende digitale attributen. De geadresseerde mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Het auteursrecht berust bij AC&P BV.

De informatie en eventuele bijlage(n) verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden, tenzij door de afzender anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren en het bericht te vernietigen.

Het is niet uitgesloten dat onbevoegden van dit bericht hebben kennis genomen of de verzonden informatie hebben gemanipuleerd. Belangrijke informatie dient eerst te worden geverifieerd. Vertrouwelijke informatie dient niet via internet verstuurd te worden. AC&P BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van het gebruik van dit e-mailbericht.

AC&P BV